دم خروس یا قسم حضرت عباس

اینا که مرکز شهرهای بزرگشون آب اشامیدنی نداشته تا به حال
چه طور انتظار دارن باور کنیم یه چشم انداز n ساله ای هم هست
کدومو باور کنیم؟

Advertisements