28 مردادی ام!

متولد 28 مرداد که باشی ، کودتا ، شاه ، مصدق و نفت برایت غریبه نیست
حتی انتخاب عکس مصدق به عنوان اواتارت هم زیاد عجیب نیست
حتمن زیاد هم کتاب می خوانی ،البته نه به صورت حرفه ای!
به میهنت عشق می ورزی و راهت را هم انتخاب کرده ای
می دانی! زیاد هم بد نیست.
آینده هم که از ان توست
راستی ! تولدت هم مبارک !

Advertisements