کشور خود را توصیف کنید

سخت ترین کار تعریف یا توصیف یک کشور برای بومیان و شهروندان ان کشور می باشد
و معلوم نیست از کجا باید شروع کرد
از لحاظ تاریخی حرف زد . یا از وضعیت حال نوشت
از کدام حق مسلم اش حرف زد؟ انرژی هسته ای اش یا از حقوق شهروندانش گفت.
از لحاظ تاریخی که نمی توان بحث کرد چون اصولا تاریخ قبل از انقلاب وجود خارجی ندارد،
و تماما داستان های خیالی است !
از لحاظ جغرافیایی هم زیاد جای مانور وجود ندارد :
کشوری در خاوری میانه ، در میان دوستانی بدتر از دشمن
از ریالش گفت که الان یک افغانی (وجه رایج مملکت افغانستان) که به ریشش می خندد
یا اصلا از جنبه جذب توریست یا برخورد شهروندان کشورهای دیگر با مسافران ایرانی بحث کرد .
از (دول)ت خدمتگذار به مردم اش و دست آوردهای 34 ساله اش حرف زد
یا از رهبر فرزانه با تصمیم های داهیانه
از روزهای خوش قبل از انتخابات حرف زد یا بعد از انتخابات
و یا از قومیت های مختلف ساکن در آن و از جوکهای قومیتی ان گفت.

یا اصلا حرف زد یا نزد.

Advertisements