پیروزیه پنهان در زیر سنگ

همه چیز اشتباهه
اشتباه
اصلا از اولش هم اشتباه بود
خط این اشتباهات هم تمومی نداره
چند تا اشتباه کردی که رسیدی به الان
چند بار از رو خودت رد شدی تا رسیدی به الان
چند بار درد کشیدی
چند بار
..
می بینیی اینجاست که تو خودتو گم می کنی اونم تو خودت.
خدایی می کنی، بردگی می کشی
خط می خوری ،حذف می شه
خیلی خوش شانس که باشی می میری، برای خودت، تو فکر خودت
از این به بعد که همه چی شروع میشه
از این به بعد که باید شروع کنی
بری دنبال خودت ،برای خودت
اینجاست که معنی شو می فهمی
معنی چیزایی رو که گم کردی ، گم شدن
یا حتی قراره گم بشن

Advertisements