خخخخخخخخخخخخخخخخ ! توووووووووفـــــــــــــــــــ

فضولو بردن جهنم دیدن داره رو آتیشا تف می کنه
اولش فکر می کنن از روی نفرت داره اینکارو می کنه
بعدش که ازش می پرسن ،می فهمن می خواد با این کار آتیش جهنمو خاموش کنه
کلی بهش می خندن و بهش می گن که با چند تا تف نمی شه آتیش جهنم خاموش کرد!
ای ادم احمق
قضوله بر می گرده می گه کسی چه می دونه شاید چند تا ادم احمق مثل من پیدا شد که اونام دارن تف می کنن تازه تفاشون از ماله من غلیظتر و بیشتره .
با هم دیگه می تونیم اتیش جهنمو خاموش کنیم.

البته رسم بر اینه که فضوله فضولی کنه و برگرده بگه چرا هیزمش تره.
خلاصه ببخشید که داستان منحرف شد

Advertisements